Доставка на специализирана автомототехника за нуждите на ОП "Чистота" на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
на специализираната автомототехника техника,
която ще се използва в дейността на ОП “Чистота”

Обект на обществената поръчка е доставката на специализирана автомотехника, която ще се използва в дейността на ОП “Чистота”.

Общи изисквания:
Предлаганата техника следва да е придружена от пълна сервизна документация и
да са преминали технически преглед;
Допустимо износване на гумите – до 30 % степен на износване;
Допустимо е да се предложи доставка, както на фабрично нова техника, така и доставка на автомобили с пробег до 150 хил. км.
Предлаганата техника да е в изправно състояние, без каквито и да е видими дефекти.

Специфични изисквания на специализираната техника:

1. Самосвал (1 бр.) с минимум следните технически показатели:
– двигател – дизел
– брой оси – 2 бр.
– скоростна кутия – ръчна, 6 степенна
– общо маса – до 18 тона
– огледала – мин. 2 бр.
– да бъде комплектован с гребло с хидравлично управление
– да се разтоварва на три страни (тристранен)
– да е комплектован с пясъкоразпръсквачка с обем мин. 4 м3, лентова, с хидравлично управление за самосвала
– да отговаря на екологична норма ЕВРО 3

2. Самосвал (1 бр.) с минимум следните технически показатели:
– двигател – дизел
– брой оси – 2 бр.
– скоростна кутия – ръчна, 6 степенна
– общо маса – до 18 тона
– огледала – мин. 2 бр.
– да бъде с вградена спираловидна пясъкоразпръсквачка на самосвалната платформа
– да бъде комплектован с гребло с хидравлично управление
– да се разтоварва на три страни (тристранен)
– да отговаря на екологична норма ЕВРО 3

3. Пясъкоразпръсквачка (1 бр.) с минимум следните технически показатели:
– да е автономна, с дизелов двигател, лентова
– да е с обем – мин. 5 м3

4. Мултифукционална машина (1 бр.) с минимум следните технически показатели:
– тип двигател: дизел
– скоростно кутия – ръчна, 6-степенна
– брой оси – 2
– общо тегло – до 12 000 кг.
– лампи за нощно виждане на всяка четка
– водоструйка с маркуч с минимална дължина 12 метра с механизъм за автоматично прибиране на маркуча
– видео камери за наблюдение на трите страни на машината – ляво, дясно и отзад
– монитор за наблюдение на камерите в кабината
– съдържател на водата – минимум 700 литра
– почистващите четки да са разположени в средата на машината, а не отпред
– водоструйните пръскачки да са разположени отпред и на двете четки
– кабина – двойна, 1+1 места
– огледала – мин. 2 бр.
– лампи за специален режим на работа – мин.1 бр.
– да отговаря на екологична норма ЕВРО 3

5. Автомобил с цистерна (1 бр.) с минимум следните технически показатели:
– тип двигател – дизел
– скоростна кутия – ръчна, 6-степенна
– брой оси – 2 бр.
– общо тегло – до 18 000 кг.
– вместимост на цистерната – от 12 000 до 13 000 литра
– маркуч за поливане с накрайник за регулиране на струята – мин.15 метра
– да разполага с електронен уред за измерване на течността в цистерната
– кабина – 1+1 места
– огледала – мин. 2 бр.
– лампи за специален режим на работа – мин.1 бр.
– да отговаря на екологична норма ЕВРО 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: Доставка на специализирана автомототехника за нуждите на ОП «Чистота» на Община Пловдив. 2. Място на изпълнение: ОП “Чистота”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: срокът за доставка не може да бъде по-голям от 4 седмици (28 дни) след сключване на договора. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% от стойността на договора, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще заплати възложителя за изпълнението на поръчката, представлява крайна доставна цена на техниката, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател – ОП “Чистота”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането се извършва въз основа на издадена фактура, в лева, по банков.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да разполагат с технически възможности за изпълнение на поръчката, доказани при условията на т. ІІІ.6. (по-долу) от настоящето Приложение №2; да са приключили с положителен финансов резултат (пeчалба) 2009 и 2010 г. и да имат общ оборот от продажба на стоки и услуги не по-малко от 600 хил. лв. за последните 2 финансови години (2009 и 2010 г.), а ако са новорегистрирани търговци – да разполагат със свободни собствени парични средства в размер на не по-малко от 100 хил. лв. към края на месеца, предхождащ месеца, в който изтича срока за подаване на офертата, като посочените обстоятелства да са доказани при условията на т. ІІІ.5. (по-долу) от настоящето Приложение №2; 2. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни считано от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 1500 (хиляда и петстотин) лева, които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на предложенията, оспори решението на Възложителя – до решаване на спора от съда, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 4. Оповестяване: За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени най-малко два дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на ОП „Чистота” с адрес https://www.chistota-plovdiv.com. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта. Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно ЗОП. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”.
2. Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”);
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено в рамките на месец преди датата на подаване на офертата – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физичиско лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
5. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Годишен финансов отчет във всичките му части за предходните две години и доклад за заверка от регистриран одитор, в случаите предвидени от Закона за счетоводство. За участниците, които са новорегистрирани търговци и не могат да представят годишен финансов отчет за предходните две години – баланс към края на месеца, предхождащ месеца, в който изтича срока за подаване на офертата (относно наличието на свободни собствени парични средства). Доказателствата се представят във формата на копия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”
6. Доказателства за технически възможности на участника:
6.1. Списък на основните договори на участника за доставка на техника с комунално предназначение, изпълнени през текущата и/или предходните три години, съдържащ информация за не по-малко от два договора, вкл. стойностите, датите и получателите, с адреси за контакти, и придружен с не по-малко от две препоръки за добро изпълнение за доставка на автомобили или други машини с комунално предназначение за нуждите на възложители на обществени поръчки. Препоръките трябва да са адресирани до ОП “Чистота” за участие в настоящата процедура и да са представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие.
6.2. Фотокопия на удостоверения за регистрация и талони за изправност (за преминат технически преглед) на МПС или сертификати от производителя за произведен автомобил
6.3. Подробна техническа спецификация на предлаганите автомобили.
7. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя: IBAN:BG 05 IORT 73753302002103, BIC IORTBGSF, при Инвест Банк АД – клон Пловдив. Или банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 100 (сто) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя;
8. Парафиран проект на договор по приложен образец, подписан и подпечатан от законния представител на участника;
9. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
10. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
11. Декларация за използване/ неползване на подизпълнители, които ще участват при изпълнение предмета на поръчката, и дела на тяхното участие на обществената поръчка , ако участникът предвижда подизпълнители (списък с данни на подизпълнителя, като към списъка се прилагат и документите по чл.56, ал.1, т.1,3,4,5 и 10 от ЗОП)
12. Декларация от подизпълнителите с изричното им съгласие за участие при изпълнение на поръчката и описание на дела от обществената поръчка, и вида на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (ако има такива).
13. Предлагана цена за доставка с вкл. ДДС. Поставя се в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис: „Плик № 3 – Предлагана цена"
14. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 13, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
15. Списък на документите, съдържащи се в плика с офертата, подписан от законния представител на участника или упълномощеното лице.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т. 1 до т. 14 и списъка на документите, съдържащи се в офертата. Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съотвествие с изискванията на възложителя. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.
Когато изискван документ не бъде представен или същия е представен, но не в изискваната форма/съдържание се приема, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което е основание за отстраняване от участие в процедурата и недопускане на офертата до оценка и класиране.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 – 6 се представят от всяко лице, включено в обединението. Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2 – 6 се представят от всеки от тях.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП “Чистота”. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 6 /шест/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП “Чистота”.
Срокът за получаване на документация е до 15.00 ч. на 15.08.2011 г.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Всички документи на чужд език задължително се представят в официален превод на български..
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния му представител или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика се посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В така описаният плик се поставят три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика съобразно изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.
Срокът за подаване на офертите е до 15.00 часа на 25.08.2011 г. в Деловодството на ОП “Чистота”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта”
2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
К1 – Цена на предлаганите машини: 40 %
К2 – Техническо състояние и възможности: 40 %
К3 – Срок на доставка: 20 %
3. Допустими стойности и формиране на оценката по показателите:
К1 – Цена за изпълнение на поръчката – допустими стойности: от 0 до 40 точки,
като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната
запетая по следната формула: К1 = ( K1 min / К1 конкретна ) х 40
К2 – Техническо състояние и възможности – допустими стойности: от 0 до 40 точки, като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая като средноаритметична величина от оценките по показателя на всеки от членовете на комисията по провеждане на процедурата. За определяне на оценката по този показател се преценява степента на съответствие на предлаганата техника със следните изисквания:
– техническо състояние – автомобили с минимална експлоатация: 0 – 20 т.;
– автомототехника с по-добри функционални и технически показатели от посочените в спецификацията: 0 – 20 т.;
Степента на съответствие и състоянието на автомобилите се преценяват при оглед на място или от представения снимков материал (снимките да са направени от всички страни и по начин, позволяващ детайлна оценка на състоянието на автомобилите, вкл. позволяващи оценка на състоянието на кабината и таблото на автомобилите) и от сервизната документация (поддръжка и преминати технически прегледи).
К3 – Срок на доставка – допустими стойности: от 0 до 20 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се намалява срокът на доставка след крайния срок на доставка (28 дни) оценката се увеличава с 1 точка. Максимална оценка се получава при 8 дни или по-кратък срок на доставка.
4. Комплексна оценка = К1 + К2 + К3.
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 26.08.2011 г. от 09:00 часа в ОП “Чистота”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.

Комисията, назначена със заповед на директора на ОП “Чистота” започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците от 09:00 часа на 26.08.2011 г. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал. 5 от ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия.

При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта» като класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената поръчка. След изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите от своята работа на директора на предприятието, който обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на поръчката.
Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в 30-дневен срок от изтичане на срока за оспорване на рашението за определяне на изпълнител. Липсата на безусловно изразена воля за сключване на договор в рамките на посочения 30-дневен срок се счита за неоснователен отказ за подписване на договор.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение.