«Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове»

ОП ”ЧИСТОТА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А, тел.  032 675 819, факс: 032 675 810

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка за:

«Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове»

гр. Пловдив / м. Март 2011 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

1. Решение №29/07.04.2011г. на Директора на ОП „Чистота” – Община Пловдив” за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчка

3. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №1.

4. Условия за участие и провеждане на откритата процедура, критерии за оценка и методика за оценяване на офертите – Приложение №2

5. Образец на офертата – Приложение №3

6. Образец на ценовото предложение – Приложение №4

7. Проект на договор – Приложение №5-1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Метли за ръчно метене – до 300 000 броя;
Код: 36673100

Предлаганите метли да бъдат без дръжка и трябва да отговарят на следните технически характеристики:

• Състав – да са изработени от метлика храст – жилавика /род: genista/;
• Дължина на работната част – 50-60см;
• Тегло – 400 гр. /+- 10%/;
• Изпълнителят следва да има възможност да осъществява доставките в количество до 10 000 броя метли след заявка от Възложителя.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: „Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок от 24 месеца/2 години. 3. Място на изпълнение: ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: доставките следва да се осъществяват в срок до 14 /четиринадесет/ дни след заявка на Възложителя. Изпълнителят се задължава да поддържа складова наличност от 2 000 бр. метли във всеки един момент. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще заплаща възложителят за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател – ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането ще се извършва в лева по банков път, но не по-рано от 10 /десет/ дни след съответната доставка, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да имат добра репутация като доставчици на стоките, които са предмет на обществената поръчка; да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; да имат добро и/или стабилно икономическо и финансово състояние; 2. Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 2000 /две хиляди/ лева, които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени два дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив с адрес : https://www.chistota-plovdiv.com .
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.
Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – https://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”.
2. Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по Закона за търговския регистър; Документ за самоличност, когато е физическо лице.
3. Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено след датата на откриване на процедурата – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице, съобразно изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физическо лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
5. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител – прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП.
6. Декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката.
7. Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” – Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие.
8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват;
9. Доказателства за технически възможности на участника: описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя.
10. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив или
Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията – удостоверение за актуално състояние на Банката, издадено след датата на откриване на процедурата и представено в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие и/или друг документ (-и);
11. Проект на договор по приложен образец (Приложение №4), подписан и подпечатан от законния представител на участника;
12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 – Предлагана цена".
15. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал;
16. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 15, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника или упълномощеното лице.
Всеки участник задължително представи мостра на предлаганите метли. Мострите се представят в отделно, маркирани с надпис по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т. 1 до т. 16 и списъка на документите, съдържащи се в офертата. Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съотвествие с изискванията на възложителя и мостра на предлаганите метли.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Срокът за получаване на документация е до 15.00 ч. на 16.05.2011 г.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Всички документи на чужд език задължително се представят в превод на български от заклет преводач.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва обектът на процедурата, за която се участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът за подаване на офертите е до 15.00 часа на 26.05.2011 г. в Деловодството на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: „Икономически най-изгодната оферта”

2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
Критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящата открита процедура, съгласно чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 28, ал.1, т. 7 от ЗОП е икономически най-изгодната оферта, като комплекс от оценките по следните основни показатели:
– Цена за доставка на предлагания продукт – общо max. брой 60 точки;
– Техническо съответствие и качество – общо max. брой 20 точки;
– Срок за доставка – общо max. Брой 12 точки;
– Срок на плащане – общо max. Брой 8 точки;
Максимален общ сбор от точки – 100 ( К ) точки

3. Методика за комплексна оценка на офертите.
Формула : К = К1 + К2 + К3 + К4

Цена за доставка (К1):

Допустими стойности: от 0 до 60 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 60 на сто.
Оценката по този показател се определя по формулата:

Минимална предложена цена
К1 = –––––––––––––– х 60 т.70 т.
Предложена цена

Техническо съответствие и качество (К2):

Допустими стойности: от 0 до 20 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 20 на сто. Оценката по този показател се определя в замисимост от степента на съответствие на предложения продукт с изискванията на възложителя. Съотвествието се оценява въз основа на представената от участника мостра като средноаритметична оценка от оценката на всеки член на комисията.

Срок за доставка (К3):

Допустими стойности: от 0 до 12 точки, като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се намалява срокът на доставка, считано от крайния срок на доставка (14 дни) оценката се увеличава с 1 точка. При предложен срок за доставка 2 дни след заявка на възложителя, участникът получава 12 точки. Максимална оценка се получава при 2 дни или по-кратък срок на доставка.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 12 на сто.
При предложен срок на доставка 14 (четиринадесет) дни, участникът получава 0 точки.

Срок на плащане (К4):

Допустими стойности: от 0 до 8 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 8 на сто.
Величината на показателя К4 изразява се с число до 8, като за всеки ден, с който се увеличава срокът за заплащане на съответната доставка оценката се увеличава с 0,1 точки. При предложен срок за плащане 10 дни след заявка на възложителя, участникът получава 0 точки.
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 27.05.2011 г. от 15.00 часа в административната сграда на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на директора на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А, в съответствие със ЗОП започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците на 27.05.2011г. от 15:00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия.
При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисията класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта». Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се предава на възложителя заедно с цялата документация. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение; 4) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.