Съобщение за заседание

2014-08-25 13:01:49

Съобщение за следващото заседание на назначената със заповед на директора на ОП "Чистота" комисия във връзка с обществената поръчка с предмет:  „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив".