Съобщение за открита обществена поръчка

2015-09-02 09:22:44

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 (два) броя употребявана специализирана техника: 1 брой Контейнеровоз – двураменен и 1 брой сметосъбираща техника, автоматизирана с кран за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив", открита на 01.09.2015г. с решение на директора на ОП „Чистота” .

Документацията за участие в обществената поръчка може да бъде изтеглена на профила на купувача: сайта на Община Пловдив-www.plovdiv.bg