Разяснение

2014-06-09 12:09:07

Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника".