Обявление - продължение

2011-07-13 16:03:21

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/
Доставка на специализирана автомототехника за нуждите на ОП "Чистота" на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3


О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А Т А
(Предложение за изпълнение на поръчката)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на
специализирана автомототехника за нуждите на ОП «Чистота», гр. Пловдив


* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:


1. Участник за изпълнение на обществена поръчка: ................................
2. Адрес и/или факс за връзка с участника: ................................................
3. Подизпълнители на обществената поръчка - ако има такива: ...........
4. Дял на участие на подизпълнителите - ако има такива: ......................
5. Срок за изпълнение на доставката: ..........................................................
6. Начин и срок за плащане на цената: ........................................................
7. Валидност на офертата: ...............................................................................
8. Декларираме, че сме запознати с условията на възложителя, отразени в Документацията за участие в откритата процедура и сме съгласни да ги спазваме.

9. Когато съответната автомобилна техника не се предлага и представя за оглед в базата на Възложителя – гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А, за оценка на техническото състояние и възможности на МПС се представят задължително цветни снимки на предлаганата мототехника и на прикачния инвентар, когато е предвиден такъв. Снимките трябва да се достатъчно ясни, детайлни и на брой, позволяващи оценка на техническото състояние от всички страни и техническите възможности. Снимките трябва да дават изглед от всички страни, от кабината, таблото и показателите му. Прилагат се към Предложението за изпълнение на поръчката.

10. Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в конкурса и качеството в което се подписва. Печат на участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

!!!
ОФЕРТАТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), изготвена по настоящия образец се поставя в Плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП !!


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на
специализирана автомототехника за нуждите на ОП «Чистота»

от:
........................................................................................................................................
(наименование на участника)


Предлагаме единична цена франко адреса на управление на възложителя за машините, посочени в Спецификацията на възложителя (Приложение №1 от документацията за участие, както следва:

1. За МПС - ……………….……………………………………………………… :
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.

2. За МПС - ………………….…………………………………………………….:
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.


3. За машина - …….………………………………………………………………….:
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.


4. За МПС - ………………………………….…………………………………….:
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.


5. За МПС - …………………………….………………………………………… :
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.Или крайната цена за изпълнение на поръчката с ДДС е: ...................... лв.


Дата: ............................ г.

....................................
(име, подпис, печат)