Обява

2010-05-20 11:47:25

„Чистота” ЕООД обявява, че на 30.07.2009 г., в 16.30 часа, в административната сграда на “Чистота” ЕООД, гр. Пловдив, ул. ”Даме Груев” №64А, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на “Чистота” ЕООД - Пловдив.