Обявление

2011-09-20 15:27:01

Отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на специализирана автомототехника за нуждите на ОП"Чистота"- Община Пловдив

На 20.09.2011г. в 15:30 часа в административната сграда на ОП "Чистота", гр. Пловдив, ул."Даме Груев" № 64А в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на специализирана автомототехника за нуждите на ОП"Чистота" - Община Пловдив.