2012-06-22 13:44:00 Публична покана № 9003192

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията за кандидатстване пред Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) за обекти:

 
1. СОУ„Св. Константин Кирил Философ", сграда на ул."Г.Кондолов"№44 А; 
2. СОУ „Св. Константин Кирил Философ", сграда на ул."Чорлу" № 14;
3. СОУ „Константин Величков", ул. „Бугариево”№6;
4. ОМГ „Академик Кирил Попов“, ул. „Чемшир“ № 11;
5. СОУ „Братя Миладинови“, ул. “Даме Груев” № 60;
6. ОП „Чистота“, ул. „Даме Груев” № 64А;
 
 
 
2012-06-13 13:47:49 Обявление: Доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR, за нуждите на ОП Чистота - Пловдив.

Документацията можете да изтеглите от тук:

Публична покана

Документация
2012-06-08 13:48:25 Покана за отваряне на ценови оферти
Открита процедура с предмет: Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив.

До всички участници в открита процедура с предмет: Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции
Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции, ще бъдат отворени на 11.06.2012г. от 10.30 часа (понеделник) в сградата на ОП „Чистота”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.
2012-05-19 13:45:23 Отговор на постъпило искане за разяснение по документацията за участие
Отговор на постъпило искане за разяснение по документацията за участие
2012-04-19 13:52:58 Обявление: Доставка на специализирана автотехника
Документацията можете да изтеглите от тук:

Заглавна страница

Съдържание

Документация за участие в открита процедура