2013-02-21 16:42:05 Доставка на полиетиленови черни чували за смет и пясък
Публична покана за "Доставка на полиетиленови черни чували за смет и пясък"
2013-02-01 13:27:18 Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП Чистота
Документация за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота" - Община Пловдив, през 2013 г."
2013-01-17 14:06:34 Публична покана за доставка на приспособления за събиране на твърд битов отпадък
Публична покана за доставка на приспособления за събиране на твърд битов отпадък
2012-09-10 11:36:14 Обявление

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив”, ще бъдат отворени на 12.09.2012 г. /сряда/ от 13:00 часа в зала на ОП „Чистота” - гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” №64А

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в предложението или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

10.09.2012 г.
гр. Пловдив

Златин Велев,
заместник- директор на ОП "Чистота"                                                                                                                                                                         и председател на комисията
2012-08-08 15:55:19 Доставка на специализирана техника и лекотоварни автомобили
Доставка на специализирана техника и лекотоварни автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции