2014-06-09 12:09:07 Разяснение
Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника".
2014-06-05 14:28:56 Публична покана за доставка на четки за мотометачна техника
Публична покана с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030116.
2014-06-04 12:02:02 Публична покана за доставка на приспособления за твърд отпадък
Публична покана с предмет "Доставка на приспособления за събиране на твърд отпадък", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030063.
2014-04-22 16:38:06 Публична покана за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
Публична покана за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък.
2014-04-17 16:07:36 Заповед за прекратяване на обществена поръчка за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък
Със заповед на директора на ОП  "Чистота" се прекратява обществената поръчка с предмет "Доставка на полиетиленови чували за смет и пясък".

Заповедта може да се види в прикачения файл.