2014-06-25 17:25:16 Обществена поръчка за доставка на сметовозна техника
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г
2014-06-25 17:24:00 Обществена поръчка за доставка на миячна техника
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани миячни машини, необходими за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г.
2014-06-24 17:26:32 Обществена поръчка за доставка на метачна техника
Обществена поръчка за доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя метачни машини за нуждите на ОП "Чистота" - гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г.
2014-06-09 12:09:07 Разяснение
Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника".
2014-06-05 14:28:56 Публична покана за доставка на четки за мотометачна техника
Публична покана с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030116.