2014-08-21 15:23:58 Съобщение за отваряне на ценови оферти
Съобщение за отваряне на ценовите предложения за процедура с предмет:  „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани миячни машини, необходими за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив". 
2014-08-13 15:21:12 Съобщение
Съобщение за свикване на заседание на Комисията, назначена със Заповед № 75/05.08.2014 год. на Директора на ОП „Чистота”, във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 2 (два) броя нови мотометачни машини за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив". 
2014-06-25 17:25:16 Обществена поръчка за доставка на сметовозна техника
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г
2014-06-25 17:24:00 Обществена поръчка за доставка на миячна техника
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани миячни машини, необходими за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г.
2014-06-24 17:26:32 Обществена поръчка за доставка на метачна техника
Обществена поръчка за доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя метачни машини за нуждите на ОП "Чистота" - гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г.