2016-01-06 12:57:06 Публична покана за доставка на чували
Със Заповед № 6/06.01.2016г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка по реда на Глава осма “а“ от ЗОП, с предмет: „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана под уникален № 9049390 в Портала на обществените поръчки на АОП на 06.01.2016г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151219fYSj2483425.
2016-01-05 14:21:23 Обществена поръчка за резервни колела
Със Заповед № 5/05.01.2016г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка по реда на Глава осма “а“ от ЗОП, с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана под уникален № 9049360 в Портала на обществените поръчки на 05.01.2016 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151219MREl2493629.
2015-09-02 09:22:44 Съобщение за открита обществена поръчка
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 (два) броя употребявана специализирана техника: 1 брой Контейнеровоз – двураменен и 1 брой сметосъбираща техника, автоматизирана с кран за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив", открита на 01.09.2015г. с решение на директора на ОП „Чистота” .

Документацията за участие в обществената поръчка може да бъде изтеглена на профила на купувача: сайта на Община Пловдив-www.plovdiv.bg
2015-01-21 09:55:40 Информация във връзка с публична покана
Документацията за публична покана  с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив” може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес  - http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150119mxDk737132

Съгласно чл. 85 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки от кмета на Община Пловдив, утвърдени със Заповед № 14ОА2496/30.09.2014г., профилът на купувача се намира на интернет адрес: www.plovdiv.bg
2014-08-25 13:01:49 Съобщение за заседание
Съобщение за следващото заседание на назначената със заповед на директора на ОП "Чистота" комисия във връзка с обществената поръчка с предмет:  „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив".