2011-04-13 10:57:18 ДОКУМЕНТАЦИЯ /ПРОДЪЛЖЕНИЕ 2/
«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ - Община Пловдив»


ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Внесената от ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на ..........................................., представляваща 1/един/ процент от стойността на договора без ДДС, може да бъде задържана от КУПУВАЧА при условие, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у КУПУВАЧА.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът е със срок на действие от една година, считано от датата на подписването му.
17.2. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
17.3. ПРОДАВАЧЪТ е запознат и приема целите и политиките по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда на КУПУВАЧА - ОП „Чистота” - Община Пловдив, провеждани съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
17.4. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.ЗА КУПУВАЧА:......... ЗА ПРОДАВАЧА:..........

Радослав Кошински  .....................................................................
Директор .....................................................................
ОП „Чистота” - Община Пловдив .....................................................................
2011-04-13 10:55:19 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка /продължение 1/
«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ - Община Пловдив»

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта”
2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
К1 - Цена за изпълнение на поръчката по обособени позиции: 40 %
К2 - Качество на предлаганите стоки: 40 %
К3 - Срок на плащане: 10 %
К4 - Срок на доставка след заявка от Възложителя: 10 %
3. Допустими стойности и формиране на оценката по показателите:
К1 - Цена за изпълнение на поръчката - допустими стойности: от 0 до 40 точки,
като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната
запетая по следната формула: К1 = ( K1 min / К1 конкретна ) х 40
К2 - Качество на предлаганите стоки - допустими стойности: от 0 до 40 точки, като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая като средноаритметична величина от оценките по показателя на всеки от членовете на комисията по провеждане на процедурата. За определяне на общата оценката за качество се преценява степента на съответствие на предлаганите стоки със следните изисквания:
- да предпазват добре от съответните рискове: 0 - 10 точки;
- да са подходящи за условията на работа, при които ще се използват: 0 - 10 точки;
- да са удобни за работниците / служителите: 0 - 10 точки;
- да са трайни, с голям експлоатационен срок: 0 - 10 точки;
При несъответствие (получена оценка от 0 точки) офертата не подлежи на оценка по другите показатели и се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.
Степента на съответствие се преценява от предоставените МОСТРИ и документи за качествените характеристики на предлаганите стоки, издадени от независими институции или лица, акредитирани за оценка на качеството на предлаганите стоки.
К3 - Срок на плащане – допустими стойности: от 0 до 10 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се увеличава срокът на плащане след датата на доставката оценката се увеличава с 0,1 точки.
К4 - Срок на доставка – допустими стойности: от 0 до 10 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се намалява срокът на доставка, считано от крайния срок на доставка (30 дни) оценката се увеличава с 0,4 точки.
4. Комплексна оценка = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.
Критериите за оценка на офертите и методиката за оценка са приложими към всяка една от обособените позиции. За всяка обособена позиция се формира отделна комплексна оценка

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 26.05.2011 г. от 15:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А в съответствие с ЗОП започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците на 26.05.2011 г. в 15:00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия.
При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисията класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта». Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се предава на възложителя заедно с цялата документация. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение; 4) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А Т А

за участие в открит конкурс за възлагане на обществената поръчка за доставка
на специално работно облекло и лични предпазни средства
за нуждите на ОП „Чистота“ - Община Пловдив


І. СЪДЪРЖАНИЕ

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:

1. Участник за изпълнение на обществена поръчка (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата, други идентификационни данни за участника):

2. Адрес и/или факс за връзка с участника:

3. Подизпълнители на обществената поръчка - ако има такива (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата, други идентификационни данни за подизпълнителя):

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):

5. Гаранционния срок (срока на износване) за изделията:

6. Срок за изпълнение на доставките (представя се обосновка за изпълнение в срок):

7. Начин и срок за плащане на цената на доставките:

8. Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в конкурса и качеството, в което се подписва. Печат на участника.


ОФЕРТАТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), изготвена по настоящия образец се поставя в Плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП !!!


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив по обособени позиции

от:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(наименование на участника)

Предлагаме единична цена франко адреса на управление на възложителя за специално работно облекло/лични предпазни средства, посочени в Спецификацията на възложителя (Приложение №1 от документацията за участие), както следва:

ЗA ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №......... :
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.

*Посочената цена трябва да е за 1 брой/комплект артикул


....................................
(име, подпис, печат)

Дата: ............................ г.


П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив”


Днес, ......... 2011 год. в гр. Пловдив между:

1. ОП „Чистота” - Община Пловдив, БУЛСТАТ 0004715040604, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А, чрез директора РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ КОШИНСКИ, ЕГН 8009194600, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ и
2. ..............................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. .............................., ул. „.......................................” № .........., ЕИК/БУЛСТАТ .................................., чрез представляващия дружеството ............................................................................................., ЕГН ......................................., наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, на основание чл. 74, ал. 1, от ЗОП във връзка с Решение № ..... /.............г. на Директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив, и проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр.Пловдив, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА работно облекло и лични предпазни средства (наричан по нататък „стоките”), посочени точно в Приложение №1 – офертата на ПРОДАВАЧА, която е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от КУПУВАЧА.
1.2. Доставките се извършват по заявка на КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ е задължен да приеме и заплати само количеството стоки, което е заявил и което е доставено при условията на настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви цялото количество по Приложение №1. КУПУВАЧЪТ може да заяви по-голямо количество от едни стоки за сметка на други при положение, че не се превишава общата стойност на този договор.

ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА за извършените доставки е крайната доставна цена на стоките, предложена от ПРОДАВАЧА и посочена в лева (с ДДС) в Приложение №1 към настоящия договор.
2.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на договора. Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА: ……………………………….............................., в срок от .............................................................
3.2. Доставените стоки се заплащат при условията на Приложение №3, след доставката и представяне на фактура и приемо-предавателна форма.
3.3. Банковите разходи по превода са за сметка на КУПУВАЧА.
3.4. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до … дни след получаване на заявка от страна на ПРОДАВАЧА.
4.2. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен веднага да съобщи на КУПУВАЧА за предстоящото закъснение, за причините, водещи до закъснение, и за възможностите и възможния срок за доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ПРОДАВАЧЪТ губи правата си по този договор.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 1.) да достави стоките в договорения срок и да ги предаде етикирани и придружени с необходимата документация за качество и инструкции за употреба; 2.) да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне; 3.) след доставяне на стоките до крайния получател да представи на КУПУВАЧА документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

8.1. КУПУВАЧЪТ се задължава: 1). да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор; 2). да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
8.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил писмено. В тежест на КУПУВАЧА е да удостовери заявката и нейното получаване от ПРОДАВАЧА.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ОП „Чистота” - Община Пловдив.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателна форма, удостоверяваща че стоките от съответния вид, количество и качество са получени.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11.1. КУПУВАЧЪТ предявява пред ПРОДАВАЧА рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/
- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при приемането;
- при констатиране на на стоките.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при КУПУВАЧА. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху КУПУВАЧА. Рекламациите се предявяват на ПРОДАВАЧА в тридневен срок,
11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия гаранционен срок, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за установените недостатъци в седемдневен срок.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламация за явни недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срока по т. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4.1. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.
12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 50 на сто от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
12.3. При забава в доставките от страна на ПРОДАВАЧА, продължила повече от половината от уговорения в т. 4.1. срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на ПРОДАВАЧА подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай КУПУВАЧЪТ не дължи обезщетение за претърпените от ПРОДАВАЧА вреди поради прекратяването на договора.
12.4. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.3., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.
15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:  ЗА КУПУВАЧА:
.................................  гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.
2011-04-13 10:52:10 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ - Община Пловдив»

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в открита процедура с предмет:

„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив по обособени позиции“
Настоящата документация се издава на основание чл. 28, т.1 от ЗОП и съдържа:

1. Решение №30/07.04.2011г.. на Директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка

3. Спецификация на работното облекло и лични предпазни средства – Приложение № 1

4. Условия за участие и провеждане на процедурата – Приложение № 2

5. Образец на офертата – Приложение № 3

6. Образец на ценово предложение – Приложение № 4

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 5

гр. Пловдив/ м. Март 2011 г.С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


на специалното работно облекло и личните предпазни средства за нуждите
на ОП „Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А


Обособена позиция 1: Шуба, студо- и влагозащитна:
• Рискови фактори, от които да защитава: Ниска температура на въздуха от + 12 до - 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности; Противозамърсяваща.
• Изисквания към конструкцията: Полушубата-шуба - да бъде с два долни джоба, комбинирани – предни и странични, и един горен вътрешен джоб с цип. Тегелирана вата към хастара.
• Цвят – червен със светлоотразителна лента подходящ за изработка на мъжко и дамско облекло; На гърба да има емблема на ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив
• Изисквания към плата: Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори.
• Брой – до 160 бр.

Обособена позиция2: Непромокаеми мушама с качулка:
• Рискови фактори, от които да защитава – валежи, пръски агресивни течности, прах и въздушни течения.
• Изисквания към конструкцията – да има закопчаване с цип и повторно закопчаване с копчета. Качулката да има шнур за пристягане. Подлепени шевове. На гърба да има емблема на ОП „Чистота” - Община Пловдив
• Изисквания към плата: Материя – текстилна основа, двустранно промазана с PVC. Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори.
• Цвят - сигнален,
• Брой - до 390 бр.

Обособена позиция 3: Каучукови / PVC ботуши (къси) – 36-38 см.
• Рискови фактори, от които да защитава – подхлъзване, пръски вода и мокри повърхности.
• Изисквания към конструкцията – с грайферно ходило и бомбе.
• Брой - до 260 бр.

Обособена позиция 4: Непромокаеми обувки:
• Рискови фактори, от които да защитава – наранявания на ходилото и пръстите от удар, защита на глезена , срещу подхлъзване и за работа при минусови температури.
• Изисквания към конструкцията - грайферно антистатично ходило, антиалергични, противоизпотяващи стелки, топла подплата, с метална пластина и метално бомбе.
• Брой - до 460.

Обособена позиция 5: Отразяващи елеци (елек сигнален):
• Рискови фактори, от които да защитава – защита на работещите по отстраняване на аварии в градски и извънградски условия върху пътното платно – като участници в движението по смисъла на Закона за движение по пътищата.
• Изисквания към конструкцията – лек, надежден, необременяващ и достатъчно добре сигнализиращ. Да има ясно изразени светлоотразителни свойства, видими с невъоръжено око, вкл. и на прикачената светлоотразителна лента. На гърба да има емблема на ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив
• Брой - до 430 бр.
Обособена позиция 6: Манта дамска (дълъг ръкав):
• Рискови фактори, от които да защитава: Работното облекло за работа на открито. Замърсени повърхности. Мокри повърхности.
• Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), копчета. На предния горен джоб да има емблема – лого на ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив
• Цвят – по заявка на възложителя. /червен със светлоотразителна лента/
• Изисквания към плата: памук.
• Брой – до 320 бр.

Обособена позиция 7: Манта дамска (къс ръкав):
• Рискови фактори, от които да защитава: Работното облекло за работа на открито. Замърсени повърхности. Мокри повърхности.
• Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), копчета – тик так. На предния горен джоб да има емблема – лого на ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив
• Цвят – по заявка на възложителя. /червен със светлоотразителна лента/
• Изисквания към плата: памук
• Брой – до 260 бр.

Обособена позиция 8: Анцунг - долнище (дамски):
• Рискови фактори, от които да защитава: Температура на въздуха + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности;
• Цвят – по заявка на възложителя; черен
• Изисквания към плата: поларена основа, кардиран полиестер с тегловна маса не по-малко от 300 гр./ кв.м., да защитават от горепосочените рискови фактори.
• Брой – до 240 бр.

Обособена позиция 9: Костюм работен с гащеризон:
• Рискови фактори, от които да защитава: Температура на въздуха + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности;
• Изисквания към конструкцията – комплект, състоящ се от яке и гащеризон. Якето е с пластмасов цип, три предни джоба, единият – горен с емблема ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив, един вътрешен джоб. Гащеризонът е с цип, с четири джоба, от които два предни, един на гръдната част (с цип) и един страничен на десния крачол.
• Цвят – по заявка на възложителя; червен
• Изисквания към плата: памук и полиестер, свиваемост – до 5%, да защитават от горепосочените рискови фактори.
• Брой – до 130 бр.

Обособена позиция 10: Ръкавици:
• Рискови фактори, от които да защитава: Срещу механични въздействия – пробождащо, режещо и триещо въздействие.
• Изисквания към конструкцията – с пет пръста, с памучна подплата.
• Брой – до 5000 бр.


Обособена позиция 11: Шапки с козирка:
• Рискови фактори, от които да защитава: слънце и претоплящи климатични условия.
• Изисквания към конструкцията – памучна материя, регурираща се обиколка, с малка емблема ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив отзад.
• Цвят – по заявка на възложителя.
• Брой – до 3550 бр.

Изделията трябва да отговарят на действащите стандарти.
Изделията следва да са етикирани съгласно действащата нормативна уредба.
Изделията трябва да предпазват от съответните рискове; да са подходящи за условията на работа, при които ще се използват; да са удобни за работниците / служителите; да са с посочен гаанционен срок (срок на износване).
Участниците представят мостри на изделията, които предлагат. Изделията следва да са придружени с указания за употреба, почистване и съхранение.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив по обособени позиции, съгласно спецификацията на стоките. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок от 12 месеца. 3. Място на изпълнение: ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: срокът за доставка не може да бъде по-голям от 30 дни след получаване на заявка от Възложителя. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще заплаща възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател - “ ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път след съответната доставка.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да имат добра репутация като доставчици на стоките, които са предмет на обществената поръчка; да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; да имат добро и/или стабилно икономическо и финансово състояние; 2. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 20 лв. за всяка обособена позиция, които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, оспори решението на Възложителя – до решаване на спора от съда, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти участниците ще бъдат уведомени два дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив с адрес : http://www.chistota-plovdiv.com .
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.
Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – http://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”.
2. Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по Закона за търговския регистър;
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено в рамките на месец преди датата на подаване на офертата - в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физичиско лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
5. Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две препоръки за добро изпълнение на договор в рамките на предходните 2 години за доставка на работно облекло и/или лични предпазни средства от възложители по смисъла на чл. 7 от ЗОП, адресирани до ОП „Чистота” - Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие. Удостоверяването на качеството на възложител на лицето, издало съответната референция е в тежест на участника.
6. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
7. Доказателства за технически възможности на участника:
7.1. Информация за персонала и материалната база, които ще бъдат използвани във връзка с изпълнение на поръчката, представена под формата на декларация, подписана от законния представител на участника;
7.2. Декларация за гаранционния срок (срока на износване) за изделията, които се предлагат и за готовността на участника да подмени съответното изделие, загубило защитните си свойства преди изтичане на посочения срок;
7.3. Техническа характеристика (спецификация) на всяко едно от предлаганите изделия с посочване на рисковите фактори, от които защитава изделието, подписана от законния представител на участника;
7.4. Инструкция за употреба, почистване и съхранение, подписана от производителя или законния представител на участника.
8. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя: IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив или
Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията - удостоверение за актуално състояние на Банката, издадено след датата на откриване на процедурата и представено в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие и/или друг документ (-и);
9. Проект на договор по приложен образец (Приложение №5), подписан и подпечатан от законния представител на участника;
10. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
11. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
12. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител - прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП;
13. Декларация подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката.
14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 - Предлагана цена". Броят на ценовите предложения трябва да съотвества на броя самостоятелно обособени позиции, за които се участва. Всяко ценово предложение се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, надписан с номера и/или наименованието на обособената позиция, за която е подадено ценовото предложение – например:„Плик № 3 - Предлагана цена за обособена позиция № ...”.
15. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 14, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
16. Списък на документите, съдържащи се в офертата и списък на мострите на предлаганите изделия. Списъците трябва да са от законния предсставител на участника или упълномощеното лице.
В случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника, то следва да представи изрично пълномощно - в оригинал;
Всеки участник задължително представя мостри на предлаганите изделия. Мострите се представят в отделна, запечатана опаковка, надписана по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т. 1 до т. 15 и списъка на документите, съдържащи се в офертата. Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съотвествие с изискванията на възложителя и мостри на предлаганите стоки.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Срокът за получаване на документация е до 15:00 ч. на 13.05.2011 г.


V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. Всеки участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка по една, няколко или всички обособени позиции. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Всички документи на чужд език задължително се представят в превод на български от заклет преводач.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата. За всяка обособена позиция се прави отделно ценово предложение. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочват обособените позиции, за които се участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът за подаване на офертите е до 15:00 часа на 25.05.2011 г. в Деловодството на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
2011-04-13 10:46:21 ДОКУМЕНТАЦИЯ /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/
«Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове»

OБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

І. СЪДЪРЖАНИЕ

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:


1. Участник за изпълнение на обществена поръчка: (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата, други идентификационни данни за участника)

2. Адрес и/или тел./факс за връзка с участника:

3. Подизпълнители на обществената поръчка - ако има такива (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата, други идентификационни данни за подизпълнителя);

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):

5. Срок на доставка: ___________________ дни след заявка от възложителя (но не повече от 14 дни).

6. Срок за плащане: ________________________________ дни/месеци след доставка (но не по-рано от 10 дни)

7. Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде
_______________________ /______________________________/ календарни дни (но не по-малко от упоменатото в Обявлението) от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

8. Съгласни сме да поддържаме складова наличност от 2 000бр. метли във всеки един момент от срока на изпълнене на поръчката.

9. Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в открития конкурс и се задължаваме да ги спазваме.


Дата: ..........................2011 год.  Подпис:.............................
/_____________________/
гр. ..................................


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

…………………………………………….................……………………...…………………………….
(наименование на участника)

за доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”Единична цената на предлаганите метли с ДДС - франко адреса на управление на ОП„Чистота”, ул. „Даме Груев” 64А е

..............................................................................


Декларирам, че сме запознати с условията и че предложената цена е фиксирана за срока на действие на договора за обществената поръчка.Дата: ____________ год.  Подпис: ___________________

/_____________________/


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА МЕТЛИ

Днес, ........................... год. в гр. Пловдив, между:
1. ОП „ЧИСТОТА“ - Община Пловдив, БУЛСТАТ 0004715040604, представлявано от директора РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ КОШИНСКИ, упълномощен със Заповед 110А572/08.03.2011г. от Кмета на Община Пловдив, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. ...................................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. .............................., ул. „.......................................” № .........., ЕИК/БУЛСТАТ .................................., чрез представляващия дружеството ............................................................................................., ЕГН ......................................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна на основание чл. 41, ал. 1, от ЗОП във връзка с Решение № ……../ ………. на Директора на ОП „ЧИСТОТА” - Община Пловдив, и проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”, се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ метли с характеристики, описани подробно в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви цялото количеството метли, посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Стойността на МЕТЛИТЕ е до 600 000 лв., с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложена при проведената процедура по реда на ЗОП, представляваща неразделна част от този договор.
2.2. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА: ……………………………….............................., в срок от .............................................................

3. СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът за изпълнение на настоящия договор е две години, считано от датата на подписването му.

4. СРОК НА ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

4.1. Срокът на доставка е ................... след получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя метлите в адреса на управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр.Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А чрез подписване на приемо- предавателен протокол от упълномощени представители на договорните страни, неразделна част от настоящия договор.
4.3. При предаването на метлите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги преглежда за видими
недостатъци и ако намери такива уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.4. Предаването на метлите и направените възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверяват с протокол, подписан от оторизирани представители на двете страни, който се прилага към настоящия договор.
5.НЕУСТОЙКИ

5.1. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,1% на ден, но общо не повече от 1 % от договорната стойност.
5.2. При пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на гаранцията за добро изпълнение.
5.3. Неустойка не се дължи за неспазване на срок поради форсмажорни причини.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
6.2. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма.
6.3. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс
или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на
изявлението.
6.4. Настоящият договор не може да бъде изменен или допълнен от страните съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
6.5. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе гаранция за
качествено изпълнение на договора в размер на …………………….…………….. лева, представляващи 1% (един процент) от общата стойност на
договора. Същата се освобождава в двудневен срок след изтичане срока на договора.
6.6. Неразделна част от този Договор са :
- Техническа оферта /подробно точно описание на предлаганите метли/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приемо-предавателен протокол;
6.7. При несъответствие между предвиденото в този договор и Общите търговски
условия, ще се прилагат разпоредбите на настоящия договор.
6.8. Всички евентуални спорове, породени от този договор или отнасящи се до него ще се уреждат чрез разбирателство и взаимни отстъпки на страните и ако това не може да бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен към съответния съд.
6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е запознат и приема целите и политиките по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ОП „Чистота“ - Община Пловдив, провеждани съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
6.10. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от договарящите се страни и влиза в сила след подписването му.

Банкови реквизити на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG48IORT73753302500103,
BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив

Банкови реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:..............................................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:___________ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:__________________
/Радослав Кошински – директор на
ОП „Чистота” - Община Пловдив/
2011-04-13 10:44:38 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
«Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове»

ОП ”ЧИСТОТА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А, тел.  032 675 819, факс: 032 675 810


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка за:

«Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове»


гр. Пловдив / м. Март 2011 г.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”


1. Решение №29/07.04.2011г. на Директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив” за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчка

3. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №1.

4. Условия за участие и провеждане на откритата процедура, критерии за оценка и методика за оценяване на офертите – Приложение №2

5. Образец на офертата – Приложение №3

6. Образец на ценовото предложение – Приложение №4

7. Проект на договор – Приложение №5-1ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Метли за ръчно метене – до 300 000 броя;
Код: 36673100

Предлаганите метли да бъдат без дръжка и трябва да отговарят на следните технически характеристики:

• Състав - да са изработени от метлика храст - жилавика /род: genista/;
• Дължина на работната част – 50-60см;
• Тегло – 400 гр. /+- 10%/;
• Изпълнителят следва да има възможност да осъществява доставките в количество до 10 000 броя метли след заявка от Възложителя.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: „Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок от 24 месеца/2 години. 3. Място на изпълнение: ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: доставките следва да се осъществяват в срок до 14 /четиринадесет/ дни след заявка на Възложителя. Изпълнителят се задължава да поддържа складова наличност от 2 000 бр. метли във всеки един момент. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще заплаща възложителят за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател - ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането ще се извършва в лева по банков път, но не по-рано от 10 /десет/ дни след съответната доставка, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да имат добра репутация като доставчици на стоките, които са предмет на обществената поръчка; да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; да имат добро и/или стабилно икономическо и финансово състояние; 2. Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 2000 /две хиляди/ лева, които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени два дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив с адрес : http://www.chistota-plovdiv.com .
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.
Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – http://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”.
2. Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по Закона за търговския регистър; Документ за самоличност, когато е физическо лице.
3. Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено след датата на откриване на процедурата - в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице, съобразно изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физическо лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
5. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител - прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП.
6. Декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката.
7. Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” - Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие.
8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват;
9. Доказателства за технически възможности на участника: описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя.
10. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив или
Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията - удостоверение за актуално състояние на Банката, издадено след датата на откриване на процедурата и представено в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие и/или друг документ (-и);
11. Проект на договор по приложен образец (Приложение №4), подписан и подпечатан от законния представител на участника;
12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 - Предлагана цена".
15. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал;
16. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 15, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника или упълномощеното лице.
Всеки участник задължително представи мостра на предлаганите метли. Мострите се представят в отделно, маркирани с надпис по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т. 1 до т. 16 и списъка на документите, съдържащи се в офертата. Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съотвествие с изискванията на възложителя и мостра на предлаганите метли.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Срокът за получаване на документация е до 15.00 ч. на 16.05.2011 г.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Всички документи на чужд език задължително се представят в превод на български от заклет преводач.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва обектът на процедурата, за която се участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът за подаване на офертите е до 15.00 часа на 26.05.2011 г. в Деловодството на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: „Икономически най-изгодната оферта”

2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
Критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящата открита процедура, съгласно чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 28, ал.1, т. 7 от ЗОП е икономически най-изгодната оферта, като комплекс от оценките по следните основни показатели:
- Цена за доставка на предлагания продукт – общо max. брой 60 точки;
- Техническо съответствие и качество - общо max. брой 20 точки;
- Срок за доставка - общо max. Брой 12 точки;
- Срок на плащане - общо max. Брой 8 точки;
Максимален общ сбор от точки - 100 ( К ) точки

3. Методика за комплексна оценка на офертите.
Формула : К = К1 + К2 + К3 + К4

Цена за доставка (К1):

Допустими стойности: от 0 до 60 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 60 на сто.
Оценката по този показател се определя по формулата:

Минимална предложена цена
К1 = ----------------------------------------- х 60 т.70 т.
Предложена цена

Техническо съответствие и качество (К2):

Допустими стойности: от 0 до 20 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 20 на сто. Оценката по този показател се определя в замисимост от степента на съответствие на предложения продукт с изискванията на възложителя. Съотвествието се оценява въз основа на представената от участника мостра като средноаритметична оценка от оценката на всеки член на комисията.

Срок за доставка (К3):

Допустими стойности: от 0 до 12 точки, като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се намалява срокът на доставка, считано от крайния срок на доставка (14 дни) оценката се увеличава с 1 точка. При предложен срок за доставка 2 дни след заявка на възложителя, участникът получава 12 точки. Максимална оценка се получава при 2 дни или по-кратък срок на доставка.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 12 на сто.
При предложен срок на доставка 14 (четиринадесет) дни, участникът получава 0 точки.

Срок на плащане (К4):

Допустими стойности: от 0 до 8 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 8 на сто.
Величината на показателя К4 изразява се с число до 8, като за всеки ден, с който се увеличава срокът за заплащане на съответната доставка оценката се увеличава с 0,1 точки. При предложен срок за плащане 10 дни след заявка на възложителя, участникът получава 0 точки.
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 27.05.2011 г. от 15.00 часа в административната сграда на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А, в съответствие със ЗОП започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците на 27.05.2011г. от 15:00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия.
При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисията класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта». Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се предава на възложителя заедно с цялата документация. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение; 4) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.