2011-06-23 11:08:24 ДОКУМЕНТАЦИЯ
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване

Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в едномесечен срок от уведомлението. Липсата на безусловно изразена воля за сключване на договор в рамките на посочения едномесечен срок се счита за неоснователен отказ за подписване на договор, при което се прилага хипотезата на чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение.


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка
на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП «Чистота» - Община Пловдив


І. СЪДЪРЖАНИЕ.

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:

1. Участник за изпълнение на обществена поръчка (наименование, фирмено дело седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата за възлагане на обществената поръчка, други идентификационни данни за участника):
_______________________________________________________________________

2. Адрес и/или факс за връзка с участника:
_______________________________________________________________________

3. Подизпълнители на обществената поръчка - ако има такива (наименование, фирмено дело седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка, други идентификационни данни за подизпълнителя):
_______________________________________________________________________

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):
_______________________________________________________________________

5. Търговско наименование на предлагания препарат:
_______________________________________________________________________

6. Предлагана разфасовка и опаковка при доставка на препарата по заявка на Възложителя:
_______________________________________________________________________

7. Остатъчен срок на годност на предлаганите продукти:
_______________________________________________________________________

8. Срок за изпълнение на доставките (обосновка за изпълнение в срок):
_______________________________________________________________________

9. Начин и срок за плащане на цената на доставките:
_______________________________________________________________________

10. Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в откритата процедура и качеството в което се подписва. Печат на участника.
_______________________________________________________________________

!!!
ОФЕРТАТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), изготвена по настоящия образец се поставя в Плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2, т.2 от ЗОП.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за за доставка
на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП «Чистота» - Община Пловдив

от:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(наименование на участника)Нашето предложение за 1 литър работен разтвор (готов за употреба разтвор), съгласно изискванията, посочени в Спецификацията на възложителя (Приложение №1 от документацията за участие), е:Цена без ДДС : ...................... лв.

Дата: ............................ г.

....................................
(име, подпис, печат)

ПРОЕКТ - Д О Г О В О Р
за доставка на препарати за почистване и дезинфекция

Днес, …………….2011 год. в гр. Пловдив между:

1). ОП “ЧИСТОТА“ - Община Пловдив,
ЕИК ........................................................,
с адрес: гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А, тел. и факс. 032/675810,
представлявано от удиректора Радослав Сергеев Кошински,
наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и
2). ………………………………………...,
от друга страна, наричана за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ”,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № ..../ ……………. 2011 г. на Директора на ОП “ЧИСТОТА“ - Община Пловдив се сключи настоящият договор, с който страните се съгласиха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА препарат за почистване и дезинфекция (наричан по нататък “стоките”), посочен в Приложение №1 – офертата на ПРОДАВАЧА, която е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от КУПУВАЧА.
1.2. Доставките се извършват по заявка на КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ е задължен да приеме и заплати само количеството стоки, което е заявил и което е доставено при условията на настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви цялото количество по Приложение №1. Максималното количество на доставените препарати по този договор не може да надхвърли 30 000 литра.

ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА за извършените доставки е крайната доставна цена на стоките, предложена от ПРОДАВАЧА и посочена в лева (без ДДС) в Приложение №1 към настоящия договор.
2.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на договора. Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА:
...........................................................................................................................................................................
3.2. Доставените стоки се заплащат при условията на Приложение №1 към този договор след доставката и представяне на доставна фактура и приемо-предавателна форма.
3.3. Банковите разходи по превода са за сметка на КУПУВАЧА.
3.4. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до 1 (единдни след получаване на заявка от страна на ПРОДАВАЧА.
4.2. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен веднага да съобщи на КУПУВАЧА за предстоящото закъснение, за причините, водещи до закъснение, и за възможностите и възможния срок за доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ПРОДАВАЧЪТ губи правата си по този договор.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – ОП “ЧИСТОТА“ - Община Пловдив, ул. Даме Груев 64А.
5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 1.) да достави стоките в договорения срок и да ги предаде етикирани и придружени с необходимата документация за качество и инструкции за употреба; 2.) да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне; 3.) след доставяне на стоките до крайния получател да представи на КУПУВАЧА документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

8.1. КУПУВАЧЪТ се задължава: 1). да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор; 2). да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
8.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил писмено. В тежест на КУПУВАЧА е да удостовери заявката и нейното получаване от ПРОДАВАЧА.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ОП “ЧИСТОТА“ - Община Пловдив.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателна форма, удостоверяваща че стоките от съответния вид, количество и качество са получени.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.
10.2. Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на настоящия договор е съгласно офертата на ПРОДАВАЧА, но не е по-малък от 75% от остатъчния срок на годност.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11.1. КУПУВАЧЪТ предявява пред ПРОДАВАЧА рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/
- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при приемането;
- при констатиране на на стоките.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при КУПУВАЧА. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху КУПУВАЧА. Рекламациите се предявяват на ПРОДАВАЧА в тридневен срок,
11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за установените недостатъци в седемдневен срок.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламация за явни недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срока по т. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4.1. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.
12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на КУПУВАЧА наказателна неустойка в размер на 50 на сто от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
12.3. При забава в доставките от страна на ПРОДАВАЧА, продължила повече от половината от уговорения в т. 4.1. срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на ПРОДАВАЧА подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай КУПУВАЧЪТ не дължи обезщетение за претърпените от ПРОДАВАЧА вреди поради прекратяването на договора.
12.4. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.3., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.
15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:  ЗА КУПУВАЧА:
.........................................  гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А


15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Внесената от ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на настоящия договор може да бъде задържана от КУПУВАЧА при условие, че първият не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у КУПУВАЧА.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът е със срок на действие от една година.
17.2. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
17.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.


ЗА КУПУВАЧА:  ЗА ПРОДАВАЧА:

................................................  ......................................................
2011-06-23 10:31:10 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Доставка на почистващ препарат за обеззаразяванеС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване“


1. Решение № 54 / 15.06.11г. на Директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчка

3. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №1.

4. Условия за участие и провеждане на откритата процедура, критерии за оценка и методика за оценяване на офертите – Приложение №2

5. Образец на офертата – Приложение №3

6. Образец на ценовото предложение – Приложение №4

7. Проект на договор – Приложение №5


О П И С А Н И Е
на обекта на обществената поръчка


С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
на почистващия препарат за обеззаразяване, който ще се използва в дейността на
ОП “Чистота”, ул. Даме Груев №64А


Обект на обществената поръчка е доставката на почистващ препарат за обеззаразяване (дезинфекция), който ще се използва в дейността на ОП “Чистота”. Почистващият препарат, които ще се доставя в ОП “Чистота” не може да бъде със срок на годност по-малък от 75 % от остатъчния срок на годност за продукта, като това обстоятелство задължително се заявява в офертите на участниците за изпълнение на обществената поръчка. Условие на Възложителя е за предлагания препарат да има издадено и валидно Разрешение за пускане на пазара, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Почистващият препарат следва да отговаря на следните изисквания:
1. Приложение: за почистване на водоустойчиви повърхности на обекти с обществено предназначение; за професионална употреба с цел опазване здравето на населението;
2. Действие: миещо и дезинфекциращо, включващо бактерицидно, фунгицидно, туберколоцидно и вирусоцидно действие (HBV и HIV);
3. Състав: комбинация от алдехиди, четвъртити амониеви соли (без формалдехид);
4. Свойства на работния разтвор:
4.1.  да не уврежда третираните повърхности – широка съвместимост с материали;
4.2.  да проявява ефективност при ниски концентрации – не повече от 0,5 % раб. разтвор;
4.3.  да има време за експозиция до 1 час;
4.4.  да е с приятен мирис;
4.5.  след употреба да не крие опасност за хората, да не вреди на здравето и да не дразни очите, дихателните пътища и кожата;
4.6.  да има действието по т.2 и доказана ефикасност срещу хепатитни вируси при горепосоченото време за експозиция;
4.7.  да има срок на годност за употреба не по-малко от 5 дни;

Почистващият препарат да се предлага и в големи разфасовки (опаковки), не по-малки от 5 литра, позволяващи по-бързото и лесно изготвяне на работен разтвор в големи количества.

Като гаранция за качеството на почистващия препарат следва да се докаже съответствие със следните стандарти и директиви:
Стандарт ISO 9001:2000
Стандарт ISO 13485:2003
Директива (ЕО) 93/42/ЕИО*Предлаганите почистващи препарати следва да отговарят на горепосочените изисквания и стандарти или на еквивалентни на горепосочените изисквания и стандарти.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: доставка на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП “Чистота” - Община Пловдив, който ще се използва в дейността на дружеството с цел за обеззаразяване на повърхности, съгласно условията на документацията за участие. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок от 12 месеца. 3. Място на изпълнение: ОП “Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: срокът за доставка не може да бъде по-голям от 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на препарата, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател - ОП “Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път след съответната доставка.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да имат добра репутация като доставчици на биоцидни препарати; да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; да имат положителен финансов резултат за 2010г.; 2. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 5,000 лв. (пет хиляди лева), които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, оспори решението на Възложителя – до решаване на спора от съда, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представител.
2. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала“);
3. Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено след датата на откриване на процедурата - в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физическо лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
6. Разрешение за пускане на пазара, когато такова се изисква съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати - във формата на нотариално заверено фотокопие;
7. Доказателства за търговската репутация на участника: не по-малко от 2 /две/ референции от стопански организации – потребители на препарати за дезинфекция, които са били снабдявани от участника през предходната 2010 год. – в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия. Референциите трябва да са адресирани до ОП „Чистота” във връзка с участието в настоящата процедура;
8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Баланс и ОПР за предходната 2010 г. във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;
9. Доказателства за технически възможности на участника:
9.1. Информация за персонала, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, представена под формата на декларация, подписана и подпечатана с печата на участника. Информацията за складовете следва да съдържа адрес и предназначение на склада/складовете, както и съответните удостоверяващи документи (нотариални актове, договори за наем, разрешителни за ползване) за това, че участникът разполага със собствена складова база, когато следва да се докаже местоположението на склада като обосновка за доставка в срок;
9.2. Информационен лист за безопасност на предлаганият продукт – фотокопие, заверено от участника с печат и гриф “Вярно с оригинала”;
9.3. Сертификати или други документи, удостоверяващи съответствие с посочените в Спецификацията (Приложение №1 от документацията) стандарти и директиви - фотокопия, заверени от участника с печат и гриф “Вярно с оригинала”;
9.4. Протокол(-и), сертификат(-и) или др. документи от акредитирани институции или регулаторни органи, доказващи изискваните микробиоцидни свойства на препарата - фотокопия, заверени от участника с печат и гриф “Вярно с оригинала”;
10. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя: IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORTBGSF, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив
или
Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 100 (сто) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията - удостоверение за актуално състояние на Банката, издадено след датата на откриване на процедурата и представено в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие и/или друг документ (-и);
11. Документи, удостоверяващи оторизацията на участника да предлага и търгува с продуктите на съответния производител – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
14. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал;
15. Декларация за използване / неползване на подизпълнители, които ще участват при изпълнение предмета на поръчката, и дела на тяхното участие.
16. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
17. Ценово предложение:(цената трябва да бъде посочена в български лева, с цифри и думи, с точност до втория знак след десетичната запетая; в цената трябва да са включени всички разходи по изпълнение на поръчката) подписано на всяка страница и подпечатана с печата на участника. Поставя се в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Плик №3 – Предлагана цена“.
18. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 17, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
19. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Списъкът трябва да е подпечатан с печата на участника и подписан от неговия законен представител или упълномощеното лице.
Всеки участник задължително представя мостра от предлагания препарат в подходяща опаковка, етикирана на български език и обозначена по подходящ начин, за да се свърже с предложението на съответния участник.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т.1 до т.18 и списъка на документите, съдържащи се в офертата
Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съответствие с изискванията на възложителя и мостра от предлагания препарат за почистване и дезинфекция.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП “Чистота” - Община Пловдив. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП “Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А и по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORTBGSF, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив
Срокът за получаване на документация е до 15.00 ч. на 22.07.2011 г.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът за подаване на офертите е до 15.00 часа на 01.08.2011 г. в Деловодството на ОП “Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А.


VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта”

2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
Критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящата открита процедура, съгласно чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 28, ал.1, т. 7 от ЗОП е икономически най-изгодната оферта, като комплекс от оценките по следните основни показатели:
- Цена за доставка на предлагания продукт – общо max. брой 80 точки;
- Срок за доставка - общо max. брой 10 точки;
- Срок на плащане - общо max. брой 10 точки;
Максимален общ сбор от точки - 100 ( К ) точки

3. Методика за комплексна оценка на офертите.

Формула : К = К1 + К2 + К3

3.1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 80 на сто.
Оценката по този показател се определя по формулата:

Минимална предложена цена
К1 = ----------------------------------------- х 80 т.70 т.
Предложена цена

3.2. Срок за доставка (К2):

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 10 на сто.
Оценката по този показател се определя по формулата:

Предложен срок за доставка (в дни)
К2 = ------------------------------------------------------ х 10 т.70 т.
Максимален срок за доставка (в дни)

При предложен срок на доставка по-кратък от два дни, участникът задължително трябва да е представил обосновка на база обективни фактори за изпълнение на доставката в срок. В противен случай офертата ще се счита за непълна! Офертата не се оценява, а се предлага за отстраняване, когато е предложен срок за доставкаот 1 /един/ ден, който не може да се обоснове с наличието на складова база на участника, разположена на разстояние, позволяващо доставката да се извърши в рамките на работното време на Възложителя и позволяващо безпрепятственото придвижване на товара (почистващия препарат) при спазване правилата за движение по пътищата.

3.3. Срок на плащане (К3):
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 10 на сто.
Величината на показателя К3 изразява се с число до 10, като за всеки ден, с който се увеличава срокът за заплащане на съответната доставка оценката се увеличава с 0,1 точки.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 02.08.2011 г. от 09:00 часа в административната сграда на ОП “Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на управител на ОП “Чистота” - Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А в съответствие със Закона за обществените поръчки започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците от 09:00 часа на 02.08.2011 г. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или упълномощени по надлежен ред лица, както и представители на юридически лица с нестопанска цел или средствата за масова информация.

Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите продукти.

При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта» като класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената поръчка. В тридневен срок от изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите от своята работа на управителя на дружеството, който обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на поръчката.
Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в едномесечен срок.


2011-06-17 10:34:37 Обявление
На основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП обявявам, че на 22.06.2011 г. в 16:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота”, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 64 а в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив.
2011-06-10 10:35:48 Обявление
Отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на метли за нуждите на ОП „ Чистота и ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив

На основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП обявявам, че на 14.06.2011г. в 16:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота”, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 64а в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на метли за нуждите на ОП „ Чистота и ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив.
2011-04-13 11:00:33 Обявление
Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОП "Чистота" - Община Пловдив, ул."Даме Груев" №64А, За: Радослав Иванов Угринов, България 4004, Пловдив, Тел.:  032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810
Място/места за контакт: ОП "Чистота" - гр.Пловдив, ул."Даме Груев" №64А

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.chistota-plovdiv.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионална или местна агенция/служба
Основна дейност на възложителя

Околна среда
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А - ОП "Чистота" и ОП "Градини и паркове" - Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39224100

Описание:
Метли

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

до 300000 броя
Прогнозна стойност без ДДС
600000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

а) гаранция за участие - 2000 /две хиляди/ лв.; б) гаранция за изпълнение на договора - 1 % от стойността на поръчката. Гаранциите са платими по банкова сметка - IBAN - BG 05 IORT 73753302002103, BIC- IORTBGSF при Инвест Банк АД или банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в лева по банков път, но не по-рано от 10 /десет/ дни след съответната доставка, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не е представил някой от изискуемите документи, съгласно изискванията на възложителя и ЗОП или мостри на предлаганите изделия. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от посочените в чл.47, ал.1, ал.2 или ал.5 от ЗОП обстоятелства.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”; 2.Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по ЗТР;Документ за самоличност, когато е физическо лице; 3.Удостоверение за актуално състояние - в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП – в оригинал; 5. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител - прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП; 6.Декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката; 7.Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” - Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие; 8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;9.Доказателства за технически възможности на участника: подробно описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя;10.Документ за представена гаранция за участие;11. Проект на договор по приложен образец (Приложение №4), подписан и подпечатан от законния представител на участника; 12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие; 13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 - Предлагана цена"; 15. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал; 16.Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т.1–15, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.17.Списък на документите, съдържащи се в офертата. Всеки участник задължително представя мостра на предлаганите метли. Мострите се представят в отделно, маркирани с надпис по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А - ОП "Чистота".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Да са приключили с положителен финансов резултат (на печалба) 2010г.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя. 2.Референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Минимум две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” - Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за доставка на предлагания продукт; тежест: 60
Показател: Техническо съответствие и качество ; тежест: 20
Показател: Срок за доставка ; тежест: 12
Показател: Срок на плащане ; тежест: 8
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.05.2011 г. Час: 15:00
Платими документи

ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
26.05.2011 г. Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2011 г. Час: 15:00
Място

гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, ОП "Чистота"
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ
VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията за участие в процедурата е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – http://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ