2009-03-16 12:05:20      Лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци” От 16.03.2009г., в продължение на четири последователни дни, фирма „Чистота” организира лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци” пред деца от Начално Училище „Христо Ботев”. Лекциите ще бъдат изнесени пред ученици от трети и четвърти клас.

Те са част от съвместната инициатива на „Чистота” и НУ „Христо Ботев”, подета от началото на учебната година, имаща за цел създаването на навици у децата за разделно изхвърляне на отпадъци. В тази връзка преди време бяха дарени кошчета на училището, пригодени за разделно събиране на битови отпадъци.
2008-12-15 12:07:22      Спечелен проект BG2006/018-343.10.01-1.25
" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

На 28.11.2008г. фирма „Чистота” сключи договор по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика.
Наименованието на проекта е „Придобиване на професионални умения и насърчаване на заетост за хора в неравностойно положение на пазара на труда”. Участници по изпълнение на проекта са „Чистота” ЕООД в качеството си на водеща организация, Община Пловдив – Партньор І и МУЦТПО-Пловдив – Партньор ІІ.
Изпълнението на проекта ще бъде в рамките на 9 месеца. Целта е да се повиши конкурентноспособността на хора в неравностойно положение на пазара на труда чрез придобиване на професионална квалификация и оптимизиране на дейностите във фирмата.

Целевата група се състои от 13 продължително безработни мъже, регистрирани от Дирекция „Бюро по труда”, на възраст до 29 години, от 30-49 години и над 50 години. Предвижда се и преквалификация на двама човека от персонала на фирма „Чистота”. Обученията са за мъже с оглед спецификата на дейностите, а именно – ремонт на съдове за твърд битов отпадък.
Специфичните цели на проекта са разкриване на 13 нови работни места, придобиване на професионална квалификация – теоретическа и практическа за електродъгово и въглеводородно заваряване. Това ще доведе до преодоляване на социалната изолация на продължително безработните лица и възвръщане на трудовите им навици. Спечелването на този проект ще подсигури поддръжката на съдовете за твърд битов отпадък, предоставени от Община Пловдив за ползване от „Чистота”.

Наред с това, за постигане на целите на проекта, ни се дава възможност да закупим инструменти и оборудване, свързани с изпълнението на проекта.

Проектното предложение на фирма „Чистота” е едно от най-високо оценените и в тази връзка договорът ще бъде връчен на управителя на дружеството Радослав Кошински на официална церемония, която ще се състои в Народен театър „Иван Вазов” на 16.12.2008г. от 11.00 часа.
2008-10-27 12:10:56      Общината обяви поръчка за нови контейнери Oбщина Пловдив е открила процедура за обществена поръчка за закупуването на контейнери за смет тип „BOBR”. Сумата гласувана от Общинския съвет е 1млн. лева без ДДС. Спрямо офертите на различните фирми, могат да бъдат купени около 2000 съда.

Предвидени са също така около 350 броя съдове тип „КУКА”, които ще бъдат разстановани в Старинен Пловдив. Останалите тип „BOBR” ще подменят най-повредените контейнери в шестте района на град Пловдив.
2008-07-30 12:14:33      Почистване на междублоковите пространства в „Столипиново” Фирма „Чистота” започна днес почистването на междублоковите пространства в квартал „Столипиново”. За целта е взета техника (шест камиона и две фадроми) от останалите райони на града.

Всъщност фирма „Чистота” ежедневно обслужва контейнерите в квартала, а натрупаният битов отпадък между блоковете е резултат от изхвърлянето на боклук през прозорци и тераси от обитателите.
Акцията започна от улица „Соколите”.
2008-07-28 12:20:34      Откриване на ремонтираните обществени тоалетни Днес стартираха работа три от обществените тоалетни, които фирма „ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Пловдив ремонтира.

Тържественото откриване се състоя в Цар Симеоновата градина, където се намира една от обновените тоалетни - тази срещу часовника на Централна поща. Освен нея от днес отварят врати други две ремонтирани тоалетни – срещу Централна гара и на бул. Васил Априлов (срещу Университетска болница). Освен, че са пригодени кабини за инвалиди, има и специална стая за майки с бебета в тоалетната в Цар Симеоновата градина.

Работно време: 08:00 – 20:00
Входна такса: 0,50лв. (за пенсионери и за майки с деца е безплатно)

Това е само началото на инициативата за обновяването на градските тоалетни.