„Чистота” е общинско предприятие, създадено с недвижимо имущество – сгради и земя, собственост на Община Пловдив. Техниката по основната и спомагателна дейност, съоръженията, обществените тоалетни са собственост на фирмата.

Фирмата се ръководи от Иван Василев Стоянов– директор.

История на фирмата

Отдел „Чистота” е основан през 1939 г. с цел да изпълнява комунална функция. Оттогава цялостната му дейност е насочена към грижи за чистотата и хигиената на град Пловдив.

През 1993 г. с Решение № 6141 от 1993 г. - том 3; страница 174; партида 58, е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност „Чистота” ЕООД със седалище: ул. „Даме Груев” № 64 А, гр. Пловдив. Насоката на дейността му е запазена и до ден днешен и неслучайно е заложена в девиза "Винаги в услуга на града".

През 2006 г. „Чистота” - Пловдив, разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000. Сертифицирането бе извършено през март 2007 г.

С решение на Общинския съвет от август 2010 г. "Чистота" беше преобразувана в общинско предприятие. 

Дейност на ОП „Чистота” - Пловдив

  • Сметосъбиране на твърд битов отпадък (ТБО) в контейнери:

- тип „BOBR” (метален)   - с вместимост 1,1 куб. м;

- тип „КУКА”  (метален)  - с вместимост 0,11 куб. м;

- тип „КУКА”  (пластмаса) - с вместимост 0,24 куб. м.

  • Сметоизвозване със специализирани сметосъбиращи автомобили с преса.
  • Сметосъбиране на отпадък от строително - ремонтна дейности в контейнери тип „Лодка” – открити с вместимост – 4 м3.
  • Извозване на контейнери тип „Лодка” със специализиран самотоварен автомобил.
  • Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци:

- товарене с челен товарач;

- извозване със самосвал.

  • Поддържане чистотата на уличната мрежа (машинно през периода 16.03 ÷ 15.11) чрез:

- машинно миене на улични платна и тротоари с маркуч - масирано след зимен сезон за почистване от инертни материали и препарати използвани за зимно поддържане, а в периода април – октомври по график;

- машинно миене на дюзи (оросяване)

* за улици I категория и тези с интензивен автомобилен и пътнико поток в дните от понеделник до петък

* за улици II категория – понеделник, сряда и петък

* за улици III категория – вторник и четвъртък;

-  машинно метене за улици I– ва категория - от понеделник до петък;

- ръчно метене – целогодишно

  * за улици I категория  (тротоар и регул) - от понеделник до петък

  * за улици II категория (тротоар и пътно платно) – вторник и четвъртък

* за улици III категория (тротоар и пътно платно) – сряда

* уборка на междублокови пространства - сряда.

В почивни и празнични дни – дежурни групи за почистване около спирки на градския транспорт и кошчета за отпадъци.

  • Зимно поддържане на уличната мрежа:

- машинно опесъчаване, на уличните платна с пясъкоразпръсквач със солно-пясъчна смес или противообледенителни препарати;

- машинно снегоринене на уличните платна;

- оформяне на пътеки по тротоари и разчистване около спирки на градския транспорт, стълбища на подлези.

 

                                          УСЛУГИ 

                                Със Заповед № 2 от 08. 01. 2014 г. –

                       на основание параграф 14 от Решение № 442,

                          взето с протокол № 23 от 18. 12. 2013 г.

                                на Общински съвет Пловдив, -

          подписана от директора на ОП „Чистота” Иван Стоянов,

    от 10. 01. 2014 г. се определят следните единични цени за услуги:

1. Самосвал с екип от водач и 2-ма работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка да сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 94,80 лв. с ДДС.

2. Самосвал без екип от работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка да сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 76,80 лв. с ДДС.

3. Товарене с челен товарач – 1 час – 48 лв. с ДДС.

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка” – 1 курс – 132 лв. с ДДС.

4.1 -  Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка”  - 1 курс – 120 лв. с ДДС.

4.2 - Празен пробег за контейнер тип „Лодка” (в двете посоки) – 1 км/ 1 лв. с ДДС.

5. Машинно миене на маркуч – 1 час – 66 лв. с ДДС.

6. Машинно миене на дюзи – 1 час – 60 лв. с ДДС.

7. Машинно метене – 1 час – 54 лв. с ДДС.

8. Ръчно метене – 1 човек/час – 7,20 лв. с ДДС.

9. Ямочистене (до 6 куб. м) – 1 курс – 108 лв. с ДДС.

10. Каналопродухване – 1 м – 18 лв. с ДДС.

11. Празен пробег за комбиниран автомобил (ямо и каналопочистване) – 1 км – 0,90 лв. с ДДС.

12. Автовишка (работна височина 15 м) за почистване на улуци, фасади, поставяне на рекламни пана, украси и др.

12. 1 – С екип от  водач и 1 работник – 1 час – 35 лв. с ДДС.

12. 2 – С екип от водач и 2-ма работници – 1 час – 42,20 лв. с ДДС.

13. Почистване на сняг със снегорин – 1 час – 60 лв. с ДДС.